لطفا کمی صبر کنید
 

شماره دانشجویی:

 

رمز ورود :


1- جهت کار بهتر با سیستم حتی المقدور از Internet Explorer 6 استفاده کنید
2- چنانچه در زمان انتخاب واحد با پیغام "زمان انتخاب واحد شما فرا نرسیده است " مواجه شدید به این دلیل است که آموزش دانشکده بر اساس ورودی هر سال انتخاب واحد را محدود کرده است